Mantra’s

Gouden harten

 

Verander je leven, verander je denken! Door het denken, met name over jezelf, te veranderen verander je je leven. Denken is scheppen. Mantra’s zijn bewust scheppende woorden, zoals bijvoorbeeld AUM en Amen. Mantra’s kunnen uit een of meer woorden bestaan. Een mantra wordt binnen jezelf of hardop uitgesproken. De herhaling en bewust gebruik zijn het fundament van een mantra. Er zijn drie soorten mantra’s. In de eerste plaats zijn er de persoonlijk gerichte mantra’s. De persoonlijke mantra is gekoppeld aan een persoon en heeft een persoonlijk en uniek doel. Deze mantra’s worden gegeven door een deskundig spiritueel leraar of door een guru. De persoonlijk universele mantra is de tweede soort. Deze mantra kan door ieder spiritueel gemotiveerd mens gebruikt worden en heeft een spiritueel verheffend en specifiek doel. Deze mantra geef je aan jezelf of krijg je van een spiritueel leraar of guru. Enkele voorbeelden van persoonlijk universele mantra’s: Er wordt ontstellend veel van mij gehouden. Ik ben ontzettend blij. Ik heb alles in meer dan voldoende mate. Ik ben diep dankbaar. De universele mantra’s zijn de derde soort, zoals de twee onderstaande mantra’s. Deze roepen Goddelijke hulp en energie op:

 

 

G A Y A T R I    M A N T R A

 

OM BHUR BHUVA SVAHA

TAT SAVITUR VARENYAM

BHARGO DEVASYA DHIMAHI

DHIYO YO NAH PRACHODAYAT

 

Oh moeder GAYATRI

U die eeuwig bestaat in het verleden, heden en toekomst,

in de drie werelden en in de drie goena’s.

Wij bidden u, verlicht ons verstand en verdrijf onze onwetendheid,

zoals het stralende zonlicht de duisternis verdrijft.

Wij bidden u, maak ons denken zuiver en helder.

 

 

LOKA SAMASTA SUKHINO BHAVANTU

Mogen alle bewoners van alle werelden gelukkig zijn.

 

Maud met silver ed

 

 

Hier volgen twee mantra’s van Maud Viveen (Free Spirit), overleden 2008:

 

M O E D E R   A A R D E

Moeder Aarde schenk mij lichaamskracht en levenskracht

Zodat ik stevig en vol energie in het leven kan staan.

 

 

G R O T E   G O D

Grote God schenk mij geesteskracht en wijsheid

Zodat U en de Moeder in mij verenigen in Liefde.

Schenk mij gezondheid en kracht om mijn taak te volbrengen.

Mag mijn leven lang, vruchtbaar en gelukkig zijn.

In Liefde, Wijsheid en Kracht.

 

 

 

O V E R   D E   G A Y A T R I   M A N T R A

Mantra’s kunnen bestaan uit één woord, zoals de Pranava Mantra: AUM, een regel zoals Lokaas Samasta Sukhino Bhavantu, of uit meerdere regels. Ze kunnen bijzonder positieve effecten hebben, maar ze kunnen ook volkomen nutteloos zijn of zelfs gevaarlijk voor degene die er niet goed mee omgaan. Bhagavan Sathya Sai Baba zegt over de Gayatri mantra: “Geef de Gayatri nooit op. Je kunt iedere andere mantra opgeven of negeren, maar je zou de Gayatri minstens een paar keer per dag moeten reciteren. Hij zal je beschermen tegen gevaar waar je ook bent – op reis, op je werk of thuis.”

Over de diepere betekenis van de Gayatri Mantra:

Een mantra heeft twee aspecten. De eerste is Manana, dat betekent alles wat je leert moet in de geest worden opgenomen en het tweede aspect is Traana, dat betekent, alles wat in de geest is opgenomen moet daarin krachtig worden verankerd en beschermd. Door God in je geest binnen te halen en Hem daar stevig te verankeren kun je je leven voortzetten met het werk waarmee je bent gezegend, dan zal je leven vol geluk zijn. Onsterfelijkheid wordt niet alleen bereikt door het verrichten van goede daden, het verkeren in goed gezelschap of het hebben van goede gedachten. Maar ook door het in zich opnemen van de grote universele energie die verkregen wordt door het uitspreken van de heilige mantra’s kunnen we ons verzekeren van het aspect van onsterfelijkheid. De Rishi’s hebben ons deze weg gewezen. De goede werken die wij in ons dagelijkse leven verrichten, zijn gelijk een negatieve pool. De Goddelijke universele energie die verkregen wordt door het uitspreken van de Vedische mantra’s zijn als een positieve pool. Door het verrichten van goede daden houden we de negatieve pool in goede staat, maar als geen aandacht wordt besteed aan de krachten die voortgebracht worden door de Goddelijke mantra’s, zal er geen goede positieve pool zijn en zullen we dientengevolge de volledige krachten niet verwerven. De mantra levert de universele kracht aan de positieve pool binnen in onszelf en indien deze gekoppeld wordt aan de negatieve pool in ons dagelijks leven dan wordt de mogelijkheid geschapen om het aspect van onsterfelijkheid of een staat van zuivere, heldere, onwrikbare geestelijke zuiverheid, bekend onder de naam Ajaga te verwerven. Bhuh, Bhuvah, Svah; deze drie mystieke woorden duiden op de werelden, bestaande uit de aarde (Bhuh), de atmosfeer (Bhuvab) en dat wat zich achter de atmosfeer bevindt (Svah), ook wel omschreven als de hemel. Volgens de oude Rishi’s waren er veertien sferen (werelden) van ervaring voor de individuele ziel en de zojuist genoemde zijn de eerste drie van de laatste zeven hogere sferen. Er wordt beweerd dat de kringloop van geboorte en dood en wedergeboorte plaatsvindt in deze drie gebieden. Door het zingen van Bhuh, Bhuvah en Svah doet men een beroep op de Heer om uit deze kringloop bevrijd te worden.

 

 

D E  M A N T R A

Tat Savitur Varenym

Bhargo Devasya Dheemahe, Dit gedeelte van de Gayatri Mantra geeft een beeld van de glorie, de pracht en de genade die uit dat licht voortvloeien.

Dhiyo Yo Nah Prachodayat, Dit gedeelte is een gebed voor de definitieve bevrijding, door het ontwaken van de aangeboren intelligentie die het universum vervult als licht.

In juni 1974 stelde Baba, tijdens bet verrichten van een ceremonie voor ongeveer 400 kinderen in Whitefield in Zuid India, dat de eerste negen woorden van de mantra een negenvoudige omschrijving behelst van de hoogste werkelijkheid, namelijk:

1. Aum, geluid is de basis van de schepping, Brahman

2. Bhuh, de aarde, het grove

3. Bhuvah, de atmosfeer, de ether, het subtiele

4. Svah, de hemel, de gebieden voorbij Bhuvab, het oorzakelijke

5. Tat, staat voor DAT. De hoogste realiteit wordt simpel aangeduid als DAT omdat het alle begrippen te boven gaat en niet in woorden of in een taal kan worden weergegeven.

6. Savitur, staat voor de Goddelijke Savitri, gelijk te stellen met de levenschenkende kracht van de zon.

7. Varenym, verering.

8. Bhargo, schittering, luister, verlichting.

9. DevasyaGoddelijke schittering of genade.

De overblijvende zin vormt het gebed:

Dheemahe, wij contempleren (overdenken, schouwen).

Dhi, staat voor intellect.

Nah Prachoday, verzoeken, aandringen, bidden.

 

Sai Baba

 

 

{This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}