Verlichting

E Y E c G O D . E Y E m G O D .

 

De betekenis van het leven, de spirituele verlichting & GodHet leven op aarde kent maar één einddoel: Het bewust-Zijn, het bewust-weten dat GOD en IK één zijn. Eigenlijk is het, het herinneren dat GOD en IK één zijn. Het is allemaal begonnen met dat we 1 waren met GOD. Om wille dat GOD zichzelf kan ervaren zijn wij, als onafscheidelijke delen van GOD,  in de vorm van mensen werkzaam in een bewustwordingsproces. De uitkomst van dit proces staat vast. Het is het absolute weten, het absoluut bewust zijn dat IK GOD is. We zijn van GOD afgescheiden om middels ervaringen tot het bewustzijn IK is GOD te komen en daarmee weer als het ware bij GOD terug te keren. De weg er naar toe heet bewustwording. Wanneer je al betrekkelijk ver gevorderd bent op je bewustzijn-pad dan kan het proces aanzienlijk versneld worden door leiding te verkrijgen van werkelijke goeroes en, nog hoger, Avatars. Voor gevorderden is er nog een mogelijkheid tot versnelling en dat is de weg van het Hart, dat is net zoveel Liefde voor GOD ontwikkelen als de Liefde die GOD voor de individuele mens heeft. Zolang de liefde niet direct tot GOD gericht kan worden, dan is de weg het ontwikkelen van liefde voor de dingen, de dieren (vegetarisme) en de  mensen om je heen.

Liefde ontwikkelt zich vanzelf tot zij al-omvattend is geworden.

Eén-wording met God kan ook verwezenlijkt worden door je de eigenschappen van GOD eigen te maken, door het Zelfde te worden. Maak jezelf gelijk aan GOD door goed te doen en door goed te zijn. GOED is fonetisch en qua spelling bijna gelijk aan GOD, er zit nog een E van ego in de weg.

 

 

D e   w e g 

De weg naar het Gouden Hart als zijnde het doel van het leven gaat door vele poorten. De poorten zijn de omstandigheden en de ervaringen die doorleefd en doorzien dienen te worden. Daarna kun je met de verworven wijsheid verder. Iedere poort bestaat uit puur Maya, de zelf geschapen wereld met hoge werkelijkheidswaarde voor de betrokkene. Door afstand van de betrokken persoon en situatie te nemen ( door vèr – sta(a)nd ); door zichzelf te observeren verwerft men inzicht in de persoon. Dit leidt tot zelfkennis en tot een correctie van het zelfbeeld. Met dit inzicht groeit synchroon het inzicht in de zin en de betekenis van het leven. Vanaf dit stadium kan er pas van spiritualiteit gesproken worden. Tot dit stadium is er slechts sprake van eigenbelang en ik-gerichtheid.

 

 

D e   w a r e   b e t e k e n i s

De ware betekenis van het leven is de mogelijkheid tot herééniging, het opnieuw één worden met GOD…… GOD is één, ooit waren we één met GOD. We zijn in de menselijke gedaante beland om bewust te worden dat GOD en Ik nog steeds één zijn. De mens bestaat uit drie delen: Het eerste deel is de persoon, het tweede deel is de ziel en het derde deel is de geest. Geest en GOD is het zelfde.

Over de persoon: Het lichaam met de zintuigen is een tijdelijk jasje wat zo lang meegaat als een mensenleven duurt. In het lichaam huist de persoon, die ook maar een leven lang meegaat. In en om het lichaam wonen naast de persoon ook de ziel en de Geest, verderop in dit schrijven kom ik hierop terug. Een mens wordt honderden, duizenden keren op deze aarde geboren. We leven op deze aarde om verschillende ervaringen op te doen en van die ervaringen te leren. Door ervaring wijs worden. 

Over de ziel: De ziel is het tijdelijke jasje van De Geest en begeleidt de vele persoonlijkheden door de levenservaringen. De opgedane ervaringen worden in de ziel opgeslagen en met de ziel meegedragen door de levens heen. De persoon denkt, spreekt en handelt waar ervaringen uit voort vloeien. Ervaringen die direct betrekking en uitwerking hebben op de persoon. Doordat de persoon dit waar-neemt zal hij vanwege eigen-belang afwegingen gaan maken hoe bijvoorbeeld te spreken of hoe te handelen. Zo zal de jonge egoïstische ziel door de vele levens langzaam maar zeker transformeren naar een nieuwe gedaante. Een nieuwe gedaante, een nieuw mens, niet een mens die vol zit met eigenbelang en allerlei neurotische trekken. Maar een mens die vol-ledig is (zodat GOD er in kan wonen), een mens die zich bezig houdt met zuivering op alle niveaus. Zuiver eten, zuiver denken, zuiver spreken, zuiver handelen en het ontwikkelen van deugden. De éénwording met GOD kan alleen maar plaats vinden wanneer de mens gelijk is aan GOD. De mens nadert zijn voltooiing zodra de mens bewust betrokken raakt bij innerlijke zuivering en dit toepast op het denken, het spreken en het handelen. Zodra men op alle levensgebieden, die overigens corresponderen met de chakra’s, ervaringsvol is geworden en dus wijs, zal Verlichting optreden. Dit is de staat van bewust-zijn waar Liefde een hoofdrol speelt, weet dat Licht en Liefde het Zelfde is. De ziel wordt achter gelaten in de fase na Verlichting, wanneer de tijdelijke gedaanten, de persoon en de ziel, oplossen in het goddelijke. Dan is er sprake van GOD-realisatie of Zelf-realisatie.

Over de Geest: De Geest is het leven, is de energie in de persoon en de ziel. Geest is GOD en dat ben Ik. Zodra het mysterie van het leven is ontsluierd, zegt het IkI k   b e n   G O D

 

 

 

G O U D

 

 

{This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}